નાના-મોટા દુકાનધારકો અને વ્યવસાયકારો માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉26 એપ્રિલથી રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં મોલ તેમજ માર્કેટીંગ કોમ્પલેક્ષ સિવાય તમામ દુકાનોને પોતાના ધંધા વ્યવસાય કરવા માટે છૂટ અપાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

નાના-મોટા દુકાનધારકો અને વ્યવસાયકારો માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉26 એપ્રિલથી રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં મોલ તેમજ માર્કેટીંગ કોમ્પલેક્ષ સિવાય તમામ દુકાનોને પોતાના ધંધા વ્યવસાય કરવા માટે છૂટ અપાશે

#GujaratFightsCovid19

નાના-મોટા દુકાનધારકો અને વ્યવસાયકારો માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉26 એપ્રિલથી રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં મોલ તેમજ માર્કેટીંગ કોમ્પલેક્ષ સિવાય તમામ દુકાનોને પોતાના ધંધા વ્યવસાય કરવા માટે છૂટ અપાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0