‪ગુજરાતને સુપોષિત રાજ્ય બનાવવા અગ્રેસર રૂપાણી સરકાર‬ ‪• 26 જાન્યુઆરી, 2021 સુધીમાં રાજ્યના બાળકોને સુપોષિત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે પોષણ અભિયાનને જનઆંદોલન બનાવવામાં આવશે‬ ‪• 30 જાન્યુઆરી થી 1 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં પોષણ અભિયાનના 1302 કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪ગુજરાતને સુપોષિત રાજ્ય બનાવવા અગ્રેસર રૂપાણી સરકાર‬

‪• 26 જાન્યુઆરી, 2021 સુધીમાં રાજ્યના બાળકોને સુપોષિત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે પોષણ અભિયાનને જનઆંદોલન બનાવવામાં આવશે‬

‪• 30 જાન્યુઆરી થી 1 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં પોષણ અભિયાનના 1302 કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે‬

‪ગુજરાતને સુપોષિત રાજ્ય બનાવવા અગ્રેસર રૂપાણી સરકાર‬ ‪• 26 જાન્યુઆરી, 2021 સુધીમાં રાજ્યના બાળકોને સુપોષિત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે પોષણ અભિયાનને જનઆંદોલન બનાવવામાં આવશે‬ ‪• 30 જાન્યુઆરી થી 1 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં પોષણ અભિયાનના 1302 કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે‬

Let's Connect

sm2p0