મોદી સરકારમાં થઇ રહ્યું છે નવા ભારતનું નિર્માણ: 👉 દેશમાં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ - 25,739 👉 ગુજરાતમાં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ - 4182 👉 સ્ટાર્ટઅપ થી રોજગાર સર્જન - 2.50 લાખથી વધુ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારમાં થઇ રહ્યું છે નવા ભારતનું નિર્માણ:

👉 દેશમાં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ - 25,739

👉 ગુજરાતમાં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ - 4182

👉 સ્ટાર્ટઅપ થી રોજગાર સર્જન - 2.50 લાખથી વધુ

મોદી સરકારમાં થઇ રહ્યું છે નવા ભારતનું નિર્માણ: 👉 દેશમાં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ - 25,739 👉 ગુજરાતમાં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ - 4182 👉 સ્ટાર્ટઅપ થી રોજગાર સર્જન - 2.50 લાખથી વધુ

Let's Connect

sm2p0