કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત 25.18 લાખ ખેડૂતોને 1895.96 કરોડ રૂપિયાની સહાય ચૂકવાઈ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ગુજરાતના 47.70 લાખ ખેડૂતોને 3132.54 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાયા છેલ્લા દોઢ મહિનામાં રાજ્ય અને કેન્દ્રની યોજના હેઠળ 6,728.42 કરોડ રૂપિયા સીધા જ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરાયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત 25.18 લાખ ખેડૂતોને 1895.96 કરોડ રૂપિયાની સહાય ચૂકવાઈ

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ગુજરાતના 47.70 લાખ ખેડૂતોને 3132.54 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાયા

છેલ્લા દોઢ મહિનામાં રાજ્ય અને કેન્દ્રની યોજના હેઠળ 6,728.42 કરોડ રૂપિયા સીધા જ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરાયા

કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત 25.18 લાખ ખેડૂતોને 1895.96 કરોડ રૂપિયાની સહાય ચૂકવાઈ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ગુજરાતના 47.70 લાખ ખેડૂતોને 3132.54 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાયા છેલ્લા દોઢ મહિનામાં રાજ્ય અને કેન્દ્રની યોજના હેઠળ 6,728.42 કરોડ રૂપિયા સીધા જ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરાયા

Let's Connect

sm2p0