250 કરોડના ખર્ચે સ્ટાર્ટ અપ અને ઇનોવેશન સ્કીમ, 10 લાખ યુવાઓને રોજગાર પૂરો પાડવા માટે IT/ITeS Policy (2016-21), Centre for Innovation, Incubation & Entrepreneurship, 3.5 લાખ યુવાનોને નમો ટેબ્લેટ્સ, ગરીબ દીકરીઓને મફત મેડિકલ શિક્ષણ અને 80,000 થી વધુ યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ. આ છે ભાજપ સરકાર દ્વારા ગુજરાતના મહેનતુ યુવાઓને અપાયેલ યોગ્ય સુવિધાઓ. ગુજરાતના વિકાસમાં સારથી બનનાર તેમજ ભવિષ્યના ગુજરાતની કમાન જેમના હાથમાં છે તેવા યુવાનો સાથે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah કરશે સંવાદ 10મી સપ્ટેમ્બરે જેમાં જોડાશે ગુજરાતના એક લાખથી વધુ યુવાઓ

AdikhamGujarat

250 કરોડના ખર્ચે સ્ટાર્ટ અપ અને ઇનોવેશન સ્કીમ, 10 લાખ યુવાઓને રોજગાર પૂરો પાડવા માટે IT/ITeS Policy (2016-21), Centre for Innovation, Incubation & Entrepreneurship, 3.5 લાખ યુવાનોને નમો ટેબ્લેટ્સ, ગરીબ દીકરીઓને મફત મેડિકલ શિક્ષણ અને 80,000 થી વધુ યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ.

આ છે ભાજપ સરકાર દ્વારા ગુજરાતના મહેનતુ યુવાઓને અપાયેલ યોગ્ય સુવિધાઓ.

ગુજરાતના વિકાસમાં સારથી બનનાર તેમજ ભવિષ્યના ગુજરાતની કમાન જેમના હાથમાં છે તેવા યુવાનો સાથે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah કરશે સંવાદ 10મી સપ્ટેમ્બરે જેમાં જોડાશે ગુજરાતના એક લાખથી વધુ યુવાઓ

#AdikhamGujarat

250 કરોડના ખર્ચે સ્ટાર્ટ અપ અને ઇનોવેશન સ્કીમ, 10 લાખ યુવાઓને રોજગાર પૂરો પાડવા માટે IT/ITeS Policy (2016-21), Centre for Innovation, Incubation & Entrepreneurship, 3.5 લાખ યુવાનોને નમો ટેબ્લેટ્સ, ગરીબ દીકરીઓને મફત મેડિકલ શિક્ષણ અને 80,000 થી વધુ યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ. આ છે ભાજપ સરકાર દ્વારા ગુજરાતના મહેનતુ યુવાઓને અપાયેલ યોગ્ય સુવિધાઓ. ગુજરાતના વિકાસમાં સારથી બનનાર તેમજ ભવિષ્યના ગુજરાતની કમાન જેમના હાથમાં છે તેવા યુવાનો સાથે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah કરશે સંવાદ 10મી સપ્ટેમ્બરે જેમાં જોડાશે ગુજરાતના એક લાખથી વધુ યુવાઓ #AdikhamGujarat

Let's Connect

sm2p0