ગરીબોને આરોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર: 👉 ગુજરાતમાં જે કોઇ સંસ્થા સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ શરૂ કરે તેમાં 25% સબસીડી રાજય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે. 👉 આ ઉપરાંત હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા માટે પણ રાજ્ય સરકાર આર્થિક સહયોગ પ્રદાન કરશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબોને આરોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર:

👉 ગુજરાતમાં જે કોઇ સંસ્થા સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ શરૂ કરે તેમાં 25% સબસીડી રાજય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે.

👉 આ ઉપરાંત હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા માટે પણ રાજ્ય સરકાર આર્થિક સહયોગ પ્રદાન કરશે.

ગરીબોને આરોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર: 👉 ગુજરાતમાં જે કોઇ સંસ્થા સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ શરૂ કરે તેમાં 25% સબસીડી રાજય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે. 👉 આ ઉપરાંત હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા માટે પણ રાજ્ય સરકાર આર્થિક સહયોગ પ્રદાન કરશે.

Let's Connect

sm2p0