ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ એ જ આપણી પ્રજાલક્ષી સરકારનો મુખ્ય ધ્યેય આજે ગુજરાત રાજ્યની સરકારી શાળાઓ માં સવા લાખ કરતા વધુ કલાસરૂમ, તમામ શાળાઓમાં યુરીનલ બ્લોક, વીજળીની સુવિધા, નિ:શુલ્ક પુસ્તકો, નિ:શુલ્ક યુનિફોર્મ અને મધ્યાહન ભોજન ની સુવિધાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર ધ્વારા વર્ષે 25 હજાર કરોડથી વધારેનું બજેટ રાજ્યમાં શિક્ષણ પાછળ ફાળવવામાં આવે છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ એ જ આપણી પ્રજાલક્ષી સરકારનો મુખ્ય ધ્યેય

આજે ગુજરાત રાજ્યની સરકારી શાળાઓ માં સવા લાખ કરતા વધુ કલાસરૂમ, તમામ શાળાઓમાં યુરીનલ બ્લોક, વીજળીની સુવિધા, નિ:શુલ્ક પુસ્તકો, નિ:શુલ્ક યુનિફોર્મ અને મધ્યાહન ભોજન ની સુવિધાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર ધ્વારા વર્ષે 25 હજાર કરોડથી વધારેનું બજેટ રાજ્યમાં શિક્ષણ પાછળ ફાળવવામાં આવે છે.

ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ એ જ આપણી પ્રજાલક્ષી સરકારનો મુખ્ય ધ્યેય આજે ગુજરાત રાજ્યની સરકારી શાળાઓ માં સવા લાખ કરતા વધુ કલાસરૂમ, તમામ શાળાઓમાં યુરીનલ બ્લોક, વીજળીની સુવિધા, નિ:શુલ્ક પુસ્તકો, નિ:શુલ્ક યુનિફોર્મ અને મધ્યાહન ભોજન ની સુવિધાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર ધ્વારા વર્ષે 25 હજાર કરોડથી વધારેનું બજેટ રાજ્યમાં શિક્ષણ પાછળ ફાળવવામાં આવે છે.

Let's Connect

sm2p0