કોલાબરેટીવ રિસર્ચ અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન - કોન્ટ્રાક્ટ તથા સ્પોન્સર્ડ રિસર્ચની રૂ 25 લાખ સુધીની અલાયદી જોગવાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોલાબરેટીવ રિસર્ચ અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન - કોન્ટ્રાક્ટ તથા સ્પોન્સર્ડ રિસર્ચની રૂ 25 લાખ સુધીની અલાયદી જોગવાઈ.

કોલાબરેટીવ રિસર્ચ અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન - કોન્ટ્રાક્ટ તથા સ્પોન્સર્ડ રિસર્ચની રૂ 25 લાખ સુધીની અલાયદી જોગવાઈ.

Let's Connect

sm2p0