પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 25, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં 892 ટ્રેન દ્વારા 13.05 લાખથી વધુ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર

🚂 25, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં 892 ટ્રેન દ્વારા 13.05 લાખથી વધુ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા
#IndiaFightsCorona

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 25, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં 892 ટ્રેન દ્વારા 13.05 લાખથી વધુ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0