વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની શોભામાં વધારો કરી રહ્યું છે કેક્ટસ ગાર્ડન.‬ ‪25 એકર જમીનમાં આ એક અનોખું બોટનિકલ ગાર્ડન ફેલાયેલ છે તેમાં 450 પ્રજાતિના કેક્ટી અને સુક્યુલન્ટ્સના 6 લાખ છોડ મુલાકાતીઓને આકર્ષી રહ્યા છે.‬ ‪

StatueOfUnity

વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની શોભામાં વધારો કરી રહ્યું છે કેક્ટસ ગાર્ડન.‬

‪25 એકર જમીનમાં આ એક અનોખું બોટનિકલ ગાર્ડન ફેલાયેલ છે તેમાં 450 પ્રજાતિના કેક્ટી અને સુક્યુલન્ટ્સના 6 લાખ છોડ મુલાકાતીઓને આકર્ષી રહ્યા છે.‬
‪#StatueOfUnity

વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની શોભામાં વધારો કરી રહ્યું છે કેક્ટસ ગાર્ડન.‬ ‪25 એકર જમીનમાં આ એક અનોખું બોટનિકલ ગાર્ડન ફેલાયેલ છે તેમાં 450 પ્રજાતિના કેક્ટી અને સુક્યુલન્ટ્સના 6 લાખ છોડ મુલાકાતીઓને આકર્ષી રહ્યા છે.‬ ‪#StatueOfUnity

Let's Connect

sm2p0