'સર્વ જન હિતાય, સર્વ જન સુખાય' માટે કામ કરતી રૂપાણી સરકાર દ્વારા છેલ્લાં 25 દિવસોમાં કરવામાં આવેલ 25 જનહિતકારી કાર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'સર્વ જન હિતાય, સર્વ જન સુખાય' માટે કામ કરતી રૂપાણી સરકાર દ્વારા છેલ્લાં 25 દિવસોમાં કરવામાં આવેલ 25 જનહિતકારી કાર્યો

'સર્વ જન હિતાય, સર્વ જન સુખાય' માટે કામ કરતી રૂપાણી સરકાર દ્વારા છેલ્લાં 25 દિવસોમાં કરવામાં આવેલ 25 જનહિતકારી કાર્યો

Let's Connect

sm2p0