કોરોના વાયરસની સ્થિતીનો મક્કમતાથી મૂકાબલો કરવા માટે રાજ્ય સરકારે કરેલા નિર્ણયો ‬ ‪✔ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં 25 માર્ચ 2020 સુધી જીવન આવશ્યક સેવાઓ સિવાયની તમામ દુકાન-સેવાઓ બંધ‬ ‪✔ ચાર મહાનગરોમાં દવાઓ, તબીબી ઉપકરણો, શાકભાજી, કરીયાણું, જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતી દુકાનો-સંસ્થાઓ તથા ઇકોમર્સ સાથે સંકળાયેલી સેવા ચાલુ રહેશે

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસની સ્થિતીનો મક્કમતાથી મૂકાબલો કરવા માટે રાજ્ય સરકારે કરેલા નિર્ણયો ‬

‪✔ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં 25 માર્ચ 2020 સુધી જીવન આવશ્યક સેવાઓ સિવાયની તમામ દુકાન-સેવાઓ બંધ‬

‪✔ ચાર મહાનગરોમાં દવાઓ, તબીબી ઉપકરણો, શાકભાજી, કરીયાણું, જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતી દુકાનો-સંસ્થાઓ તથા ઇકોમર્સ સાથે સંકળાયેલી સેવા ચાલુ રહેશે
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસની સ્થિતીનો મક્કમતાથી મૂકાબલો કરવા માટે રાજ્ય સરકારે કરેલા નિર્ણયો ‬ ‪✔ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં 25 માર્ચ 2020 સુધી જીવન આવશ્યક સેવાઓ સિવાયની તમામ દુકાન-સેવાઓ બંધ‬ ‪✔ ચાર મહાનગરોમાં દવાઓ, તબીબી ઉપકરણો, શાકભાજી, કરીયાણું, જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતી દુકાનો-સંસ્થાઓ તથા ઇકોમર્સ સાથે સંકળાયેલી સેવા ચાલુ રહેશે #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0