25 જૂન 1975 "કટોકટી કાળો દિવસ" પર ભાવનગર મહાનગર અને બોટાદ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

25 જૂન 1975 "કટોકટી કાળો દિવસ" પર ભાવનગર મહાનગર અને બોટાદ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

25 જૂન 1975 "કટોકટી કાળો દિવસ" પર ભાવનગર મહાનગર અને બોટાદ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0