કોરોના વોરિયર્સને વિશેષ પ્રોત્સાહન આપશે રૂપાણી સરકાર 👉 કોરોના વોરિયર્સના સમર્પિત ભાવને પ્રોત્સાહિત કરવા રૂ.25 હજારથી રૂ.10 હજાર સુધીનું પ્રોત્સાહક માનદવેતન અપાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના વોરિયર્સને વિશેષ પ્રોત્સાહન આપશે રૂપાણી સરકાર

👉 કોરોના વોરિયર્સના સમર્પિત ભાવને પ્રોત્સાહિત કરવા રૂ.25 હજારથી રૂ.10 હજાર સુધીનું પ્રોત્સાહક માનદવેતન અપાશે
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વોરિયર્સને વિશેષ પ્રોત્સાહન આપશે રૂપાણી સરકાર 👉 કોરોના વોરિયર્સના સમર્પિત ભાવને પ્રોત્સાહિત કરવા રૂ.25 હજારથી રૂ.10 હજાર સુધીનું પ્રોત્સાહક માનદવેતન અપાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0