રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર 👉 રાજ્યમાં કોરોના કેસ બમણા થવાનો દર 24.84 દિવસ થયો જે અગાઉ 16 દિવસનો હતો. 👉 અમદાવાદમાં કેસ બમણા થવાનો દર 25.08 દિવસ થયો જે અગાઉ 13 દિવસનો હતો. 👉 કેસ બમણા થવાનો દર તમામ રાજ્યની એવરેજ 13.97 દિવસની સાપેક્ષમાં ગુજરાતમાં 24.84 દિવસ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર

👉 રાજ્યમાં કોરોના કેસ બમણા થવાનો દર 24.84 દિવસ થયો જે અગાઉ 16 દિવસનો હતો.
👉 અમદાવાદમાં કેસ બમણા થવાનો દર 25.08 દિવસ થયો જે અગાઉ 13 દિવસનો હતો.
👉 કેસ બમણા થવાનો દર તમામ રાજ્યની એવરેજ 13.97 દિવસની સાપેક્ષમાં ગુજરાતમાં 24.84 દિવસ છે.

રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર 👉 રાજ્યમાં કોરોના કેસ બમણા થવાનો દર 24.84 દિવસ થયો જે અગાઉ 16 દિવસનો હતો. 👉 અમદાવાદમાં કેસ બમણા થવાનો દર 25.08 દિવસ થયો જે અગાઉ 13 દિવસનો હતો. 👉 કેસ બમણા થવાનો દર તમામ રાજ્યની એવરેજ 13.97 દિવસની સાપેક્ષમાં ગુજરાતમાં 24.84 દિવસ છે.

Let's Connect

sm2p0