ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 24.5.2017 “ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ”માં ભાજપા સરકારની પ્રજાલક્ષી અને ગરીબલક્ષી યોજના જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વિસ્તારક યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. વધુ વાંચવા: https://goo.gl/6Pz5MX

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 24.5.2017

“ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ”માં ભાજપા સરકારની પ્રજાલક્ષી અને ગરીબલક્ષી યોજના જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વિસ્તારક યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/6Pz5MX

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 24.5.2017 “ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ”માં ભાજપા સરકારની પ્રજાલક્ષી અને ગરીબલક્ષી યોજના જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વિસ્તારક યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. વધુ વાંચવા: https://goo.gl/6Pz5MX

Let's Connect

sm2p0