તમારું યોગદાન આપી રહ્યું છે લોકોને જીવનદાન • મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ ફંડમાંથી રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ, નાગરિકોની સારવાર, દવાઓ તેમજ આરોગ્ય સુરક્ષા માટે અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.244 કરોડ ફાળવાયા • આ ફંડથી રાજ્યમાં લગભગ 80% કોરોના સંક્રમિત લોકો સારવારનો લાભ લઈને સ્વસ્થ થયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

તમારું યોગદાન આપી રહ્યું છે લોકોને જીવનદાન

• મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ ફંડમાંથી રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ, નાગરિકોની સારવાર, દવાઓ તેમજ આરોગ્ય સુરક્ષા માટે અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.244 કરોડ ફાળવાયા

• આ ફંડથી રાજ્યમાં લગભગ 80% કોરોના સંક્રમિત લોકો સારવારનો લાભ લઈને સ્વસ્થ થયા

તમારું યોગદાન આપી રહ્યું છે લોકોને જીવનદાન • મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ ફંડમાંથી રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ, નાગરિકોની સારવાર, દવાઓ તેમજ આરોગ્ય સુરક્ષા માટે અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.244 કરોડ ફાળવાયા • આ ફંડથી રાજ્યમાં લગભગ 80% કોરોના સંક્રમિત લોકો સારવારનો લાભ લઈને સ્વસ્થ થયા

Let's Connect

sm2p0