સેલ્ફી વિથ માસ્ક 24 મે, રવિવારના દિવસે આપણે સૌ માસ્ક સાથે સેલ્ફી લઇ હેઝટેગ સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરીએ અને બીજાને પણ આ અભિયાન સાથે જોડાવા પ્રેરિત કરીએ.

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

સેલ્ફી વિથ માસ્ક

24 મે, રવિવારના દિવસે આપણે સૌ માસ્ક સાથે સેલ્ફી લઇ #HuPanCoronaWarrior હેઝટેગ સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરીએ અને બીજાને પણ આ અભિયાન સાથે જોડાવા પ્રેરિત કરીએ.

સેલ્ફી વિથ માસ્ક 24 મે, રવિવારના દિવસે આપણે સૌ માસ્ક સાથે સેલ્ફી લઇ #HuPanCoronaWarrior હેઝટેગ સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરીએ અને બીજાને પણ આ અભિયાન સાથે જોડાવા પ્રેરિત કરીએ.

Let's Connect

sm2p0