ખેતરે-ખેતરે પહોંચતું પાણી હોય કે ઘરે-ઘરે પહોંચેલી 24 કલાક વીજળી એ છે મારું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેતરે-ખેતરે પહોંચતું પાણી હોય કે ઘરે-ઘરે પહોંચેલી 24 કલાક વીજળી એ છે મારું ગુજરાત.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ખેતરે-ખેતરે પહોંચતું પાણી હોય કે ઘરે-ઘરે પહોંચેલી 24 કલાક વીજળી એ છે મારું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0