24 નવેમ્બર સુધી કોઈપણ પ્રકારની ફી કે બિલની ચુકવણી ન થાય તો પણ આવશ્યક સેવાઓ (પાણી, ગટર, વીજળી, ગેસ, શિક્ષણ) સ્થગિત નહિ થાય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

24 નવેમ્બર સુધી કોઈપણ પ્રકારની ફી કે બિલની ચુકવણી ન થાય તો પણ આવશ્યક સેવાઓ (પાણી, ગટર, વીજળી, ગેસ, શિક્ષણ) સ્થગિત નહિ થાય.

24 નવેમ્બર સુધી કોઈપણ પ્રકારની ફી કે બિલની ચુકવણી ન થાય તો પણ આવશ્યક સેવાઓ (પાણી, ગટર, વીજળી, ગેસ, શિક્ષણ) સ્થગિત નહિ થાય.

Let's Connect

sm2p0