વંદે ભારત મિશન દ્વારા 24 મે, 2020 સુધીમાં અન્ય દેશોમાંથી 25,446 જેટલા ભારતીયોને પરત લવાયા

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

વંદે ભારત મિશન દ્વારા 24 મે, 2020 સુધીમાં અન્ય દેશોમાંથી 25,446 જેટલા ભારતીયોને પરત લવાયા
#1YearOfModi2

વંદે ભારત મિશન દ્વારા 24 મે, 2020 સુધીમાં અન્ય દેશોમાંથી 25,446 જેટલા ભારતીયોને પરત લવાયા #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0