રાજ્યના 24 લાખથી વધુ ખેડૂતોના હિતમાં ‬‪રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪👉 ખેડૂતોને ધિરાણ પરત કરવાની મુદત 2 મહિના વધારીને 31 માર્ચથી 31 મે કરવામાં આવી‬ ‪👉 આ 2 મહિના દરમિયાન ખેડૂતો વતી ધિરાણ પર 7 % લેખે વ્યાજ સરકાર ચૂકવશે‬ ‪‬ ‪

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

રાજ્યના 24 લાખથી વધુ ખેડૂતોના હિતમાં ‬‪રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬

‪👉 ખેડૂતોને ધિરાણ પરત કરવાની મુદત 2 મહિના વધારીને 31 માર્ચથી 31 મે કરવામાં આવી‬

‪👉 આ 2 મહિના દરમિયાન ખેડૂતો વતી ધિરાણ પર 7 % લેખે વ્યાજ સરકાર ચૂકવશે‬
‪#IndiaFightsCorona ‬
‪#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના 24 લાખથી વધુ ખેડૂતોના હિતમાં ‬‪રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪👉 ખેડૂતોને ધિરાણ પરત કરવાની મુદત 2 મહિના વધારીને 31 માર્ચથી 31 મે કરવામાં આવી‬ ‪👉 આ 2 મહિના દરમિયાન ખેડૂતો વતી ધિરાણ પર 7 % લેખે વ્યાજ સરકાર ચૂકવશે‬ ‪#IndiaFightsCorona ‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0