- રોજગાર અને ઉદ્યોગ સાહસને મળી રહ્યું છે પ્રોત્સાહન - મુદ્રા યોજના હેઠળ 24 કરોડથી વધુ લોન એકાઉન્ટમાં કુલ રૂ.10.4 લાખ કરોડની રકમ લોન સ્વરૂપે આપવામાં આવી - આ યોજનાના પગલે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓમાં 28%નો વધારો થયો

Opportunities4Youth

BJP | BJP Gujarat,  Opportunities4Youth

- રોજગાર અને ઉદ્યોગ સાહસને મળી રહ્યું છે પ્રોત્સાહન

- મુદ્રા યોજના હેઠળ 24 કરોડથી વધુ લોન એકાઉન્ટમાં કુલ રૂ.10.4 લાખ કરોડની રકમ લોન સ્વરૂપે આપવામાં આવી

- આ યોજનાના પગલે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓમાં 28%નો વધારો થયો

#Opportunities4Youth

- રોજગાર અને ઉદ્યોગ સાહસને મળી રહ્યું છે પ્રોત્સાહન - મુદ્રા યોજના હેઠળ 24 કરોડથી વધુ લોન એકાઉન્ટમાં કુલ રૂ.10.4 લાખ કરોડની રકમ લોન સ્વરૂપે આપવામાં આવી - આ યોજનાના પગલે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓમાં 28%નો વધારો થયો #Opportunities4Youth

Let's Connect

sm2p0