કોંગ્રેસના શાસનમાં જે અંધકાર હતો તેને ભાજપ સરકારે દૂર કરી ગુજરાતને જ્યોતિગ્રામ યોજના થકી 24 કલાક વીજળી પૂરી પાડવાનું મહત્વનું કામ કર્યું. ભાજપ સરકારે જ્યોતિગ્રામ યોજના અંતર્ગત ફક્ત 1000 દિવસમાં જ રાજ્યમાં 23 લાખ નવા થાંભલા નાંખ્યા, 56,000 નવા ટ્રાન્સફોર્મર્સ નાંખ્યા અને 75,000 કિ.મી.નો નવો કેબલ નાંખી ગુજરાતને દેશનું સૌપ્રથમ 24 કલાક વીજળી મેળવતું રાજ્ય બનાવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસના શાસનમાં જે અંધકાર હતો તેને ભાજપ સરકારે દૂર કરી ગુજરાતને જ્યોતિગ્રામ યોજના થકી 24 કલાક વીજળી પૂરી પાડવાનું મહત્વનું કામ કર્યું.

ભાજપ સરકારે જ્યોતિગ્રામ યોજના અંતર્ગત ફક્ત 1000 દિવસમાં જ રાજ્યમાં 23 લાખ નવા થાંભલા નાંખ્યા, 56,000 નવા ટ્રાન્સફોર્મર્સ નાંખ્યા અને 75,000 કિ.મી.નો નવો કેબલ નાંખી ગુજરાતને દેશનું સૌપ્રથમ 24 કલાક વીજળી મેળવતું રાજ્ય બનાવ્યું.

કોંગ્રેસના શાસનમાં જે અંધકાર હતો તેને ભાજપ સરકારે દૂર કરી ગુજરાતને જ્યોતિગ્રામ યોજના થકી 24 કલાક વીજળી પૂરી પાડવાનું મહત્વનું કામ કર્યું. ભાજપ સરકારે જ્યોતિગ્રામ યોજના અંતર્ગત ફક્ત 1000 દિવસમાં જ રાજ્યમાં 23 લાખ નવા થાંભલા નાંખ્યા, 56,000 નવા ટ્રાન્સફોર્મર્સ નાંખ્યા અને 75,000 કિ.મી.નો નવો કેબલ નાંખી ગુજરાતને દેશનું સૌપ્રથમ 24 કલાક વીજળી મેળવતું રાજ્ય બનાવ્યું.

Let's Connect

sm2p0