ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 24 .07.2017 અતિવૃષ્ટિમાં મદદરૂપ થવા માટે પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ૨૪ કલાક કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત. કંટ્રોલરૂમના હેલ્પલાઈન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૭૬૯૪૪ અને ૦૭૯-૨૩૨૭૬૯૩૯ વધુ વાંચવા: https://goo.gl/g3U4q9

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 24 .07.2017

અતિવૃષ્ટિમાં મદદરૂપ થવા માટે પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ૨૪ કલાક કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત.
કંટ્રોલરૂમના હેલ્પલાઈન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૭૬૯૪૪ અને ૦૭૯-૨૩૨૭૬૯૩૯

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/g3U4q9

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 24 .07.2017 અતિવૃષ્ટિમાં મદદરૂપ થવા માટે પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ૨૪ કલાક કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત. કંટ્રોલરૂમના હેલ્પલાઈન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૭૬૯૪૪ અને ૦૭૯-૨૩૨૭૬૯૩૯ વધુ વાંચવા: https://goo.gl/g3U4q9

Let's Connect

sm2p0