રાજ્યની ભાજપ સરકારના નેતૃત્વમાં મહિલાઓને મળી રહી છે સ્થાવર મિલકતોના દસ્તાવેજોમાં રજીસ્ટ્રેશન ફી માફી: 👉 કુલ દસ્તાવેજોની નોંધણી - 23.16 લાખથી વધુ 👉 લાભાન્વિત મહિલાઓની સંખ્યા - 24.66 લાખ 👉 પ્રોપર્ટી રજીસ્ટ્રેશન ફી માફીની રકમ - રૂ.1550 કરોડ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની ભાજપ સરકારના નેતૃત્વમાં મહિલાઓને મળી રહી છે સ્થાવર મિલકતોના દસ્તાવેજોમાં રજીસ્ટ્રેશન ફી માફી:

👉 કુલ દસ્તાવેજોની નોંધણી - 23.16 લાખથી વધુ
👉 લાભાન્વિત મહિલાઓની સંખ્યા - 24.66 લાખ
👉 પ્રોપર્ટી રજીસ્ટ્રેશન ફી માફીની રકમ - રૂ.1550 કરોડ

રાજ્યની ભાજપ સરકારના નેતૃત્વમાં મહિલાઓને મળી રહી છે સ્થાવર મિલકતોના દસ્તાવેજોમાં રજીસ્ટ્રેશન ફી માફી: 👉 કુલ દસ્તાવેજોની નોંધણી - 23.16 લાખથી વધુ 👉 લાભાન્વિત મહિલાઓની સંખ્યા - 24.66 લાખ 👉 પ્રોપર્ટી રજીસ્ટ્રેશન ફી માફીની રકમ - રૂ.1550 કરોડ

Let's Connect

sm2p0