રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓને મળી રહ્યું છે ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણ: 👉 રાજ્યમાં ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણનાં પરિણામે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 2.25 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ખાનગી શાળામાંથી સરકારી શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવ્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓને મળી રહ્યું છે ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણ:

👉 રાજ્યમાં ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણનાં પરિણામે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 2.25 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ખાનગી શાળામાંથી સરકારી શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવ્યો

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓને મળી રહ્યું છે ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણ: 👉 રાજ્યમાં ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણનાં પરિણામે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 2.25 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ખાનગી શાળામાંથી સરકારી શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવ્યો

Let's Connect

sm2p0