ગુજરાતના વિકાસનો પર્યાય બની ગ્રામ સડક યોજના - મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 22,382 કિ.મી. લંબાઈના 8,868 રસ્તાઓનું કામ પૂર્ણ કરાયું - પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત 2008 કિ.મી લંબાઈના 176 રસ્તાઓનું નિર્માણ કરાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના વિકાસનો પર્યાય બની ગ્રામ સડક યોજના

- મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 22,382 કિ.મી. લંબાઈના 8,868 રસ્તાઓનું કામ પૂર્ણ કરાયું

- પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત 2008 કિ.મી લંબાઈના 176 રસ્તાઓનું નિર્માણ કરાયું

ગુજરાતના વિકાસનો પર્યાય બની ગ્રામ સડક યોજના - મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 22,382 કિ.મી. લંબાઈના 8,868 રસ્તાઓનું કામ પૂર્ણ કરાયું - પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત 2008 કિ.મી લંબાઈના 176 રસ્તાઓનું નિર્માણ કરાયું

Let's Connect

sm2p0