પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના આવતીકાલ તારીખ 22 ઓગસ્ટ, શનિવાર ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ અંતર્ગત અમદાવાદ જિલ્લામાં યોજાનાર પ્રવાસની માહિતી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના આવતીકાલ તારીખ 22 ઓગસ્ટ, શનિવાર ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ અંતર્ગત અમદાવાદ જિલ્લામાં યોજાનાર પ્રવાસની માહિતી

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના આવતીકાલ તારીખ 22 ઓગસ્ટ, શનિવાર ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ અંતર્ગત અમદાવાદ જિલ્લામાં યોજાનાર પ્રવાસની માહિતી

Let's Connect

sm2p0