ખેડૂતોનાં નામે ધરણાનાં નાટકો કરી પ્રજાનો વિશ્વાસ નથી જીતી શકાતો. પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતવા પ્રજાનાં આશીર્વાદ હોવાં જરૂરી છે. રાજ્યના નાગરિકોના આશીર્વાદનાં કારણે રાજ્યમાં 22 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોનાં નામે ધરણાનાં નાટકો કરી પ્રજાનો વિશ્વાસ નથી જીતી શકાતો. પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતવા પ્રજાનાં આશીર્વાદ હોવાં જરૂરી છે. રાજ્યના નાગરિકોના આશીર્વાદનાં કારણે રાજ્યમાં 22 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી

ખેડૂતોનાં નામે ધરણાનાં નાટકો કરી પ્રજાનો વિશ્વાસ નથી જીતી શકાતો. પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતવા પ્રજાનાં આશીર્વાદ હોવાં જરૂરી છે. રાજ્યના નાગરિકોના આશીર્વાદનાં કારણે રાજ્યમાં 22 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી

Let's Connect

sm2p0