રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ • સમગ્ર દેશમાં સુશાસનમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક • અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત રેન્કિંગ એજન્સી 'સ્કોચ રેન્કિંગ' માં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમનું સુશાસિત રાજ્ય બન્યું • આ એવોર્ડ રાજ્યના લોકોની સુખાકારી, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, ઔદ્યોગિક વિકાસ, માળખાગત સુવિધાઓ જેવા 22 પરિમાણોને ધ્યાનમાં લઈને અપાય છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ

• સમગ્ર દેશમાં સુશાસનમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક

• અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત રેન્કિંગ એજન્સી 'સ્કોચ રેન્કિંગ' માં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમનું સુશાસિત રાજ્ય બન્યું

• આ એવોર્ડ રાજ્યના લોકોની સુખાકારી, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, ઔદ્યોગિક વિકાસ, માળખાગત સુવિધાઓ જેવા 22 પરિમાણોને ધ્યાનમાં લઈને અપાય છે

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવસિદ્ધિ • સમગ્ર દેશમાં સુશાસનમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક • અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત રેન્કિંગ એજન્સી 'સ્કોચ રેન્કિંગ' માં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમનું સુશાસિત રાજ્ય બન્યું • આ એવોર્ડ રાજ્યના લોકોની સુખાકારી, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, ઔદ્યોગિક વિકાસ, માળખાગત સુવિધાઓ જેવા 22 પરિમાણોને ધ્યાનમાં લઈને અપાય છે

Let's Connect

sm2p0