આ પહેલી એવી લડાઈ છે જે આપણે સૌ એ ઘરે બેસીને લડવાની છે, જીતવાની છે. પણ જે આપણા માટે બહાર લડવા જઈ રહયા છે તેમના માટે 22 માર્ચ રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યે 5 મિનિટ અભિવાદન કરીએ. ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને કોરોનાને હરાવીએ. ‪

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona‬

આ પહેલી એવી લડાઈ છે જે આપણે સૌ એ ઘરે બેસીને લડવાની છે, જીતવાની છે.

પણ જે આપણા માટે બહાર લડવા જઈ રહયા છે તેમના માટે 22 માર્ચ રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યે 5 મિનિટ અભિવાદન કરીએ.

ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને કોરોનાને હરાવીએ.
#GujaratFightsCovid19 ‪#IndiaFightsCorona‬

આ પહેલી એવી લડાઈ છે જે આપણે સૌ એ ઘરે બેસીને લડવાની છે, જીતવાની છે. પણ જે આપણા માટે બહાર લડવા જઈ રહયા છે તેમના માટે 22 માર્ચ રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યે 5 મિનિટ અભિવાદન કરીએ. ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને કોરોનાને હરાવીએ. #GujaratFightsCovid19 ‪#IndiaFightsCorona‬

Let's Connect

sm2p0