ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ લઈ જનારુ રૂપિયા 2,17,287 કરોડનું બજેટ : નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratBudget

ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ લઈ જનારુ રૂપિયા 2,17,287 કરોડનું બજેટ : નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratBudget

ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ લઈ જનારુ રૂપિયા 2,17,287 કરોડનું બજેટ : નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratBudget

Let's Connect

sm2p0