સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડના ઉપક્રમે સમગ્ર રાજ્યની ગામડાની બહેનો દ્વારા સરહદ ઉપર ફરજ બજાવતા જવાનો માટે તૈયાર કરેલી અંદાજે 21100 થી વધુ રાખડીઓ અને વિજયસૂત્રનો સંદેશ સ્વીકારતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડના ઉપક્રમે સમગ્ર રાજ્યની ગામડાની બહેનો દ્વારા સરહદ ઉપર ફરજ બજાવતા જવાનો માટે તૈયાર કરેલી અંદાજે 21100 થી વધુ રાખડીઓ અને વિજયસૂત્રનો સંદેશ સ્વીકારતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડના ઉપક્રમે સમગ્ર રાજ્યની ગામડાની બહેનો દ્વારા સરહદ ઉપર ફરજ બજાવતા જવાનો માટે તૈયાર કરેલી અંદાજે 21100 થી વધુ રાખડીઓ અને વિજયસૂત્રનો સંદેશ સ્વીકારતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0