21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં “યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું’ના સંકલ્પ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો સંદેશ

DoYogaBeatCorona

21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં “યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું’ના સંકલ્પ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો સંદેશ
#DoYogaBeatCorona

21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં “યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું’ના સંકલ્પ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો સંદેશ #DoYogaBeatCorona

Let's Connect

sm2p0