21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે “યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું’ અભિયાનમાં જોડાઈએ અને જીવન પર્યંત યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવી સ્વસ્થ સમાજ, સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ કરીએ.

DoYogaBeatCorona

21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે “યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું’ અભિયાનમાં જોડાઈએ અને જીવન પર્યંત યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવી સ્વસ્થ સમાજ, સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ કરીએ.
#DoYogaBeatCorona

21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે “યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું’ અભિયાનમાં જોડાઈએ અને જીવન પર્યંત યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવી સ્વસ્થ સમાજ, સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ કરીએ. #DoYogaBeatCorona

Let's Connect

sm2p0