આત્મનિર્ભરતા આપણને સુખ અને સંતોષ આપવાની સાથે સાથે સશક્ત પણ કરે છે. 21મી સદીને ભારતની સદી બનાવવાની આપણી જવાબદારી, આત્મનિર્ભર ભારતના પ્રણ સાથે જ પૂરી થશે.આત્મનિર્ભર ભારતનો આ યુગ, દરેક ભારતવાસી માટે નૂતન પ્રણ પણ હશે, નૂતન પર્વ પણ હશે. : પ્રધાનમંત્રી મોદીજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભરતા આપણને સુખ અને સંતોષ આપવાની સાથે સાથે સશક્ત પણ કરે છે. 21મી સદીને ભારતની સદી બનાવવાની આપણી જવાબદારી, આત્મનિર્ભર ભારતના પ્રણ સાથે જ પૂરી થશે.આત્મનિર્ભર ભારતનો આ યુગ, દરેક ભારતવાસી માટે નૂતન પ્રણ પણ હશે, નૂતન પર્વ પણ હશે. : પ્રધાનમંત્રી મોદીજી

આત્મનિર્ભરતા આપણને સુખ અને સંતોષ આપવાની સાથે સાથે સશક્ત પણ કરે છે. 21મી સદીને ભારતની સદી બનાવવાની આપણી જવાબદારી, આત્મનિર્ભર ભારતના પ્રણ સાથે જ પૂરી થશે.આત્મનિર્ભર ભારતનો આ યુગ, દરેક ભારતવાસી માટે નૂતન પ્રણ પણ હશે, નૂતન પર્વ પણ હશે. : પ્રધાનમંત્રી મોદીજી

Let's Connect

sm2p0