પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના આવતીકાલ તારીખ 21 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર ના રોજ સૌરાષ્ટ્રમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોની માહિતી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના આવતીકાલ તારીખ 21 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર ના રોજ સૌરાષ્ટ્રમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોની માહિતી

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના આવતીકાલ તારીખ 21 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર ના રોજ સૌરાષ્ટ્રમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોની માહિતી

Let's Connect

sm2p0