પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 21મી મે મધ્યરાત્રી સુધીમાં દેશભરમાં સૌથી વધુ 697 શ્રમિક સ્પેશ્યલ ટ્રેન દ્વારા 10.20 લાખ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં મોકલવાની સફળતાપૂર્વક વ્યવસ્થા કરાઈ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર

🚂 21મી મે મધ્યરાત્રી સુધીમાં દેશભરમાં સૌથી વધુ 697 શ્રમિક સ્પેશ્યલ ટ્રેન દ્વારા 10.20 લાખ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં મોકલવાની સફળતાપૂર્વક વ્યવસ્થા કરાઈ
#IndiaFightsCorona

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 21મી મે મધ્યરાત્રી સુધીમાં દેશભરમાં સૌથી વધુ 697 શ્રમિક સ્પેશ્યલ ટ્રેન દ્વારા 10.20 લાખ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં મોકલવાની સફળતાપૂર્વક વ્યવસ્થા કરાઈ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0