કોરોના સંકટ સમયે ભારતીય રેલવે પ્રવાસી શ્રમિકોની શક્ય તમામ મદદ કરી રહી છે. આ જ કડીમાં ભારતીય રેલવેએ ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર યોજના હેઠળ 21 ઓગસ્ટ સુધી 6.4 લાખ માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન કરીને 1,410 કરોડ રૂપિયાની ચૂકવણી પણ કરી છે.

GaribKalyanRozgarYojana

BJP | BJP Gujarat,  GaribKalyanRozgarYojana

કોરોના સંકટ સમયે ભારતીય રેલવે પ્રવાસી શ્રમિકોની શક્ય તમામ મદદ કરી રહી છે.

આ જ કડીમાં ભારતીય રેલવેએ ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર યોજના હેઠળ 21 ઓગસ્ટ સુધી 6.4 લાખ માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન કરીને 1,410 કરોડ રૂપિયાની ચૂકવણી પણ કરી છે.
#GaribKalyanRozgarYojana

કોરોના સંકટ સમયે ભારતીય રેલવે પ્રવાસી શ્રમિકોની શક્ય તમામ મદદ કરી રહી છે. આ જ કડીમાં ભારતીય રેલવેએ ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર યોજના હેઠળ 21 ઓગસ્ટ સુધી 6.4 લાખ માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન કરીને 1,410 કરોડ રૂપિયાની ચૂકવણી પણ કરી છે. #GaribKalyanRozgarYojana

Let's Connect

sm2p0