• મજબૂત સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓથી કોરોના પર કાબુ મેળવી રહ્યું છે ભારત • 21 ઓગસ્ટે 1 દિવસમાં 10.23 લાખથી વધારે સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ કરીને નવું પરિણામ સ્થાપિત કર્યુ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

• મજબૂત સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓથી કોરોના પર કાબુ મેળવી રહ્યું છે ભારત

• 21 ઓગસ્ટે 1 દિવસમાં 10.23 લાખથી વધારે સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ કરીને નવું પરિણામ સ્થાપિત કર્યુ
#IndiaFightsCorona

• મજબૂત સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓથી કોરોના પર કાબુ મેળવી રહ્યું છે ભારત • 21 ઓગસ્ટે 1 દિવસમાં 10.23 લાખથી વધારે સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ કરીને નવું પરિણામ સ્થાપિત કર્યુ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0