🚂 ગુજરાતે દેશમાં સૌથી વધુ 209 ટ્રેનો દ્વારા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી 🚂 દેશભરમાં દોડેલી કુલ 461 પૈકીની 209 ટ્રેનો તો એકલા ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા જ દોડાડવામાં આવી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

🚂 ગુજરાતે દેશમાં સૌથી વધુ 209 ટ્રેનો દ્વારા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી

🚂 દેશભરમાં દોડેલી કુલ 461 પૈકીની 209 ટ્રેનો તો એકલા ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા જ દોડાડવામાં આવી
#GujaratFightsCovid19

🚂 ગુજરાતે દેશમાં સૌથી વધુ 209 ટ્રેનો દ્વારા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી 🚂 દેશભરમાં દોડેલી કુલ 461 પૈકીની 209 ટ્રેનો તો એકલા ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા જ દોડાડવામાં આવી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0