યુવાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર: 👉 ઉર્જા વિભાગની વિવિધ સંલગ્ન કંપનીઓમાં કુલ 2087 જુનિયર આસીસ્ટન્ટની ભરતી પ્રક્રિયા કરાશે 👉 PGVCL માં 881,DGVCL માં 482,UGVCL માં 478,MGVCLમાં 246 ઉમેદવારોની ભરતી કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

યુવાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર:

👉 ઉર્જા વિભાગની વિવિધ સંલગ્ન કંપનીઓમાં કુલ 2087 જુનિયર આસીસ્ટન્ટની ભરતી પ્રક્રિયા કરાશે

👉 PGVCL માં 881,DGVCL માં 482,UGVCL માં 478,MGVCLમાં 246 ઉમેદવારોની ભરતી કરાશે

યુવાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર: 👉 ઉર્જા વિભાગની વિવિધ સંલગ્ન કંપનીઓમાં કુલ 2087 જુનિયર આસીસ્ટન્ટની ભરતી પ્રક્રિયા કરાશે 👉 PGVCL માં 881,DGVCL માં 482,UGVCL માં 478,MGVCLમાં 246 ઉમેદવારોની ભરતી કરાશે

Let's Connect

sm2p0