વર્ષ 2050 સુધીમાં રાજ્યને જળ સુરક્ષિત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. સમુદ્રના ખારા પાણીને હવે ઇઝરાયલની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બનાવશે મીઠું પાણી જેના માટે જોડિયા ખાતે બનાવવામાં આવશે 100 એમ.એલ.ડી ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વર્ષ 2050 સુધીમાં રાજ્યને જળ સુરક્ષિત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. સમુદ્રના ખારા પાણીને હવે ઇઝરાયલની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બનાવશે મીઠું પાણી જેના માટે જોડિયા ખાતે બનાવવામાં આવશે 100 એમ.એલ.ડી ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ.

વર્ષ 2050 સુધીમાં રાજ્યને જળ સુરક્ષિત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. સમુદ્રના ખારા પાણીને હવે ઇઝરાયલની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બનાવશે મીઠું પાણી જેના માટે જોડિયા ખાતે બનાવવામાં આવશે 100 એમ.એલ.ડી ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ.

Let's Connect

sm2p0