2030 સુધીમાં ભારતીય રેલવે સંપૂર્ણ થઇ જશે હરિત રેલવે 👉 ભારતીય રેલવેએ 960 થી વધુ સ્ટેશનો પર સોલર પેનલ્સ લગાવ્યા 👉 51,000 હેક્ટર જમીન પર 20 ગિગાવોટ વાળા સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

2030 સુધીમાં ભારતીય રેલવે સંપૂર્ણ થઇ જશે હરિત રેલવે

👉 ભારતીય રેલવેએ 960 થી વધુ સ્ટેશનો પર સોલર પેનલ્સ લગાવ્યા

👉 51,000 હેક્ટર જમીન પર 20 ગિગાવોટ વાળા સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરાશે

2030 સુધીમાં ભારતીય રેલવે સંપૂર્ણ થઇ જશે હરિત રેલવે 👉 ભારતીય રેલવેએ 960 થી વધુ સ્ટેશનો પર સોલર પેનલ્સ લગાવ્યા 👉 51,000 હેક્ટર જમીન પર 20 ગિગાવોટ વાળા સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરાશે

Let's Connect

sm2p0