જળ વ્યવસ્થાપનના વિકેન્દ્રિત મોડેલમાં ગુજરાતની ભૂમિકા અગ્રેસર ગુજરાત 'જલ જીવન મિશન'નો લક્ષ્યાંક 2022માં જ પૂર્ણ કરવા સજ્જ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જળ વ્યવસ્થાપનના વિકેન્દ્રિત મોડેલમાં ગુજરાતની ભૂમિકા અગ્રેસર

ગુજરાત 'જલ જીવન મિશન'નો લક્ષ્યાંક 2022માં જ પૂર્ણ કરવા સજ્જ

જળ વ્યવસ્થાપનના વિકેન્દ્રિત મોડેલમાં ગુજરાતની ભૂમિકા અગ્રેસર ગુજરાત 'જલ જીવન મિશન'નો લક્ષ્યાંક 2022માં જ પૂર્ણ કરવા સજ્જ

Let's Connect

sm2p0