કૃષિક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાનાં ઉદ્દેશથી કેન્દ્રની મોદી સરકાર લાવી અનેક યોજનાઓ.કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂતોના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે તેમને ખેતી ઉત્પાદનમાં દોઢ ગણો ભાવ મળે તે દિશામાં લીધા મહત્વના નિર્ણયો અને વર્ષ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં પણ કાર્યરત છે કેન્દ્ર સરકાર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કૃષિક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાનાં ઉદ્દેશથી કેન્દ્રની મોદી સરકાર લાવી અનેક યોજનાઓ.કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂતોના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે તેમને ખેતી ઉત્પાદનમાં દોઢ ગણો ભાવ મળે તે દિશામાં લીધા મહત્વના નિર્ણયો અને વર્ષ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં પણ કાર્યરત છે કેન્દ્ર સરકાર.

કૃષિક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાનાં ઉદ્દેશથી કેન્દ્રની મોદી સરકાર લાવી અનેક યોજનાઓ.કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂતોના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે તેમને ખેતી ઉત્પાદનમાં દોઢ ગણો ભાવ મળે તે દિશામાં લીધા મહત્વના નિર્ણયો અને વર્ષ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં પણ કાર્યરત છે કેન્દ્ર સરકાર.

Let's Connect

sm2p0