કૃષિક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાનાં ઉદ્દેશથી કેન્દ્રની મોદી સરકાર લાવી પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના અને પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમાં યોજના. 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં કાર્યરત છે કેન્દ્ર સરકાર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કૃષિક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાનાં ઉદ્દેશથી કેન્દ્રની મોદી સરકાર લાવી પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના અને પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમાં યોજના. 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં કાર્યરત છે કેન્દ્ર સરકાર.

કૃષિક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાનાં ઉદ્દેશથી કેન્દ્રની મોદી સરકાર લાવી પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના અને પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમાં યોજના. 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં કાર્યરત છે કેન્દ્ર સરકાર.

Let's Connect

sm2p0