'નીતિ આયોગ' દ્વારા આજરોજ જાહેર કરાયેલા 'એક્સપોર્ટ પ્રિપેર્ડનેસ ઈન્ડેક્સ-2020' માં ગુજરાતની રાજ્યની ભાજપા સરકારની નિર્ણાયક કાર્યપ્રણાલીના ફળસ્વરૂપ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરવા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને અભિનંદન પાઠવું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

'નીતિ આયોગ' દ્વારા આજરોજ જાહેર કરાયેલા 'એક્સપોર્ટ પ્રિપેર્ડનેસ ઈન્ડેક્સ-2020' માં ગુજરાતની રાજ્યની ભાજપા સરકારની નિર્ણાયક કાર્યપ્રણાલીના ફળસ્વરૂપ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરવા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને અભિનંદન પાઠવું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

'નીતિ આયોગ' દ્વારા આજરોજ જાહેર કરાયેલા 'એક્સપોર્ટ પ્રિપેર્ડનેસ ઈન્ડેક્સ-2020' માં ગુજરાતની રાજ્યની ભાજપા સરકારની નિર્ણાયક કાર્યપ્રણાલીના ફળસ્વરૂપ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરવા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને અભિનંદન પાઠવું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0