રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 ના અમલ માટે ટાસ્ક ફોર્સની પણ રચના કરાઈ છે. KG થી PG સુધી નવી શિક્ષા નીતિ 2020 ની સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ અમલવારી ગુજરાત કરે અને ભવિષ્યના ભારતના નિર્માણમાં રોલ મોડેલ બને તે દિશામાં આપણે આગળ વધી રહયા છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 ના અમલ માટે ટાસ્ક ફોર્સની પણ રચના કરાઈ છે. KG થી PG સુધી નવી શિક્ષા નીતિ 2020 ની સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ અમલવારી ગુજરાત કરે અને ભવિષ્યના ભારતના નિર્માણમાં રોલ મોડેલ બને તે દિશામાં આપણે આગળ વધી રહયા છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 ના અમલ માટે ટાસ્ક ફોર્સની પણ રચના કરાઈ છે. KG થી PG સુધી નવી શિક્ષા નીતિ 2020 ની સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ અમલવારી ગુજરાત કરે અને ભવિષ્યના ભારતના નિર્માણમાં રોલ મોડેલ બને તે દિશામાં આપણે આગળ વધી રહયા છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0